Klíčové aktivity


01 Rozvoj dovedností v oblasti inženýrské pedagogiky
02 Rozvoj dovedností v oblasti distančního vzdělávání
03 Rozvoj dovedností v oblasti informační, komunikační a didaktické techniky
04 Rozvoj dovedností v soft-skills pro akademické pracovníky
05 Rozvoj manažerských dovedností pro vedoucí pracovníky VŠ
06 Rozvoj dovedností formou individuálních kurzů pro zvýšení odborného růstu akademických pracovníků
07 Rozvoj dovedností v oblasti přípravy a řízení projektů
08 Vývoj a ověřovací provoz informačního systému dalšího vzdělávání pracovníkůNázev aktivity: Rozvoj dovedností v oblasti inženýrské pedagogiky

Popis aktivity: Kurz inženýrské pedagogiky je orientován na zvýšení pedagogické, psychologické a didaktické přípravy akademických pracovníků vysokých škol technického zaměření s důrazem na evropské standardy vypracované společností pro inženýrskou pedagogiku IGIP. Kurz poskytuje dodatečné ucelené pedagogické vzdělávání absolventům technických a ekonomických oborů, kteří se rozhodnou pro pedagogickou praxi na VŠ.

V rámci uvedené aktivity se budou realizovat tyto aktivity:
- Autorská tvorba výukových opor, kritické čtení a oponentura textů
- Převod opor inženýrské pedagogiky do LMS
- Naplánování termínů výuky, pilotní běh kurzu vč. konzultací, testování znalostí a zkoušení
- Vyhodnocení a modifikace opor
- Naplánování termínů výuky, další běh kurzu s podporou a ověřením IS
- Závěrečné vyhodnocení aktivity

Výstup aktivity: Studium kurzu probíhá prezenční formou v průběhu 3 semestrů. Inovace spočívá ve vytvoření distančních studijních opor, které umožní realizovat rozsah výuky 300 hodin formou kombinovaného studia s časovým rozložením do čtyř týdenních cyklů v průběhu 3 semestrů tak, aby termíny vyhovovaly všem účastníkům (zkouškové období, prázdniny), což není formou prezenčního studia vzhledem k časovým možnostem frekventantů uskutečnitelné.Název aktivity: Rozvoj dovedností v oblasti distančního vzdělávání

Popis aktivity: Na VŠB-TU Ostrava jsou akreditovány studijní programy v presenční a kombinované formě. Jejich realizace vyžaduje zabezpečení učebních pomůcek také pro distanční studium. Požadavek na existenci distančních studijních opor je akcentován akreditační komisí a kontrolován při akreditaci. Realizace studijních opor pro jednotlivé předměty prezenčního a kombinovaného studia vyžaduje přípravu pedagogů na jejich tvorbu a osvojení si principů distančního vzdělávání. Klíčová aktivita bude realizována následujícími dílčími činnostmi:
- Autorská tvorba a modifikace kurzu, kritické čtení a oponentura textů
- Převod opor pro distanční výuku do LMS
- Pilotní ověření, tvorba výukových opor proškolených účastníků, jejich oponentura lektorem
- Vyhodnocení a modifikace kurzu
- Další 3 běhy kurzu, s podporou informačního systému
- Závěrečné vyhodnocení aktivity

Výstup aktivity: V rámci aktivity vzniknou výstupy ve dvou úrovních: První úroveň tvoří výstupy vztahující se ke kurzu, a na druhé úrovni vytvoří s metodickou pomocí tutora účastníci kurzů nové výukové opory, jež budou sloužit k výuce studentů. Nejprve budou inovovány současné výukové materiály, doplněny o nové zkušenosti a poznatky. Jeden modul bude vytvořen nově, proběhnou 4 semestrální běhy distančního vzdělávání. Kurzy budou probíhat distanční formou a v rámci každého běhu kurzu budou uskutečněna v počítačové učebně zajišťujícího pracoviště 4 presenční setkání účastníků běhů s tutory.Název aktivity: Rozvoj dovedností v oblasti informační, komunikační a didaktické techniky

Popis aktivity: O kurzy práce s informační, komunikační a didaktickou technikou je mezi pracovníky dlouhodobě zájem. Je to jednak neustálým vývojem programů jako je Windows a MS Office, jednak vývojem v oblasti vzdělávání, kdy jsou více využívány moderní technologie ve výuce, vytvářeny výukové opory s podporou multimediální technologie, např. MediaSite, interaktivní tabule, Adobe Captivate apod.

V rámci této aktivity budou realizovány tyto činnosti:
- Inovace kurzů, tvorba nových, kritické čtení, oponentura
- Převod opor do formátu MediaSite nebo Adobe Captivate
- Pilotní ověření, testování znalostí
- Vyhodnocení, modifikace kurzů
- Další běhy s ověřením IS, testování znalostí
- Závěrečné vyhodnocení aktivity

Některé z kurzů již probíhají, jiné budou vytvářeny nově v souladu s vývojem v oblasti ICT.

Výstup aktivity: Účastníci budou vzděláváni ve 4 základních oblastech:
- práce s Windows, MS Office (základní kurzy, kurzy pro pokročilé, přechod na novou verzi Office 2007, příprava pro získání certifikátů ECDL)
- práce s Internetem a tvorba www, online kancelář (propojení a využívání kancelářských programů a jejich synchronizace přes rozhraní Internetu)
- práce s grafickými programy, obrazem, zvukem a multimediální didaktickou technikou (interaktivní tabule, zařízení MediaSite, Adobe Captivate),
- programy pro statistické analýzy (nástroje pro řešení statistických úloh a analytických problémů ve výzkumu a vědě. Využití také v komerční sféře).Název aktivity: Rozvoj dovedností v soft-skills pro akademické pracovníky

Popis aktivity: Cílovou skupinou u této aktivity jsou akademičtí pracovníci. Na VŠB-TUO jsou vzděláním technici, ekonomové, a mnozí si uvědomují handicap v tom, že nejsou vzděláváni v oblasti komunikace, prezentace, rétorice, či přípravě přednášek a cvičení po stránce didaktické.

V rámci této aktivity se budou realizovat tyto dílčí činnosti:
- Inovace kurzů, tvorba nových, kritické čtení a oponentura
- Převod do formátu distančního studia
- Pilotní ověření kurzu
- Vyhodnocení, modifikace kurzu
- Další běhy kurzu s ověřením IS
- Závěrečné vyhodnocení aktivity

Výstup aktivity: V rámci projektu bude vytvořeno 5 výukových opor ve výše uvedených odborných oblastech. Všechny výukové opory budou rovněž převedeny do formátu vhodného pro distanční výuku (LMS, video, MediaSite).Název aktivity: Rozvoj manažerských dovedností pro vedoucí pracovníky VŠ

Popis aktivity: Vedoucí pracovníci univerzity (vedoucí kateder, institutů a oddělení, vedení fakult a univerzity, také vedoucí projektů) jsou primárním vzděláním technici či ekonomové, profesí pedagogičtí a vědečtí pracovníci. Je žádoucí, aby univerzita zahrnula do systém vzdělávání specifické požadavky této cílové skupiny. Kurzy povedou k lepším manažerským dovednostem vedoucích pracovníků, a to v kontextu EU. Kurzy budou zahrnovat 2 tématické oblasti:
kurzy soft skills (komunikace, týmová práce apod.) a
řízení vysokých škol (kurzy financování vysokých škol, Boloňský proces apod.). Část kurzů věnovaná problematice řízení vysokých škol v kontextu EU bude zajištěna externími a případně i zahraničními lektory.

Aktivita bude realizována následujícími kroky (dílčí činnosti):
- Analýza požadavků na obsah kurzů a poptávková dokumentace
- Výběrové řízení na dodavatele
- Realizace kurzů, vyhodnocení kurzů
- Vyhodnocení aktivity

Výstup aktivity: Na základě analýzy bude specifikován podrobný obsah a požadavky na tyto kurzy. Oblasti, v nichž budou kurzy připraveny, jsou: financování vysokých škol, komunikační dovednosti a vysoké školy v kontextu EU (Boloňský proces apod.).Název aktivity: Rozvoj dovedností formou individuálních kurzů pro zvýšení odborného růstu akademických pracovníků

Popis aktivity: Individuálními kurzy se rozumí kurzy odborných technických znalostí, ovládání a používání specifického software a technologie, jež se mnohdy konají v zahraničí. Rozvoj odborných technicko-ekonomických znalostí a dovedností akademických pracovníků jsou nezbytným předpokladem modernizace obsahu studijních plánů a studijních opor v souladu s nejnovějšími trendy a vědecko-technickým rozvojem . Řada z nich se koná v zahraničí. Realizací dojde k synergickému efektu a efektivnímu využití nových technologií a zařízení získaných v rámci připravovaných projektů na podporu infrastruktury výzkumu do pedagogické činnosti (OP VaVpI).

Aktivita bude realizována následovně:
- Stanovení výběrových kritérií pro vyslání na kurz
- Seznámení cílových skupin s kritérií
- Přijímání žádostí o vyslání
- Účast na kurzech
- Modernizace, inovace studijních plánů a výukových opor
- Vyhodnocení aktivity

Výstup aktivity: Podmínkou účasti na kurzu je, aby každý podpořený účastník vytvořil případovou studii, skripta nebo jejich část, manuál, přednášku či jinou výukovou oporu, jež bude vycházet z poznatků, které účastník získal na kurzu. V rámci aktivity bude podpořeno celkem 60 osob, akademických pracovníků.Název aktivity: Rozvoj dovedností v oblasti přípravy a řízení projektů

Popis aktivity: Kurzy, které budou vytvořeny v tomto projektu jako nadstavba obecných kurzů projektového řízení, budou zaměřeny na specifika a vybrané kapitoly přípravy evropských projektů. Budou shrnovat zkušenosti s jejich přípravou, odpovídat na časté dotazy a zdůrazňovat vazby na ty kapitoly projektových žádostí, kde se metodika projektového řízení projeví.

V rámci této aktivity budou realizovány tyto činnosti:
- Tvorba výukových opor modulárního kurzu, kritické čtení, oponentura
- Převod opor do LMS
- Pilotní ověření modulů, vč. konzultací a samostudia
- Vyhodnocení kurzu, modifikace
- Další běhy s ověřením IS
- Závěrečné vyhodnocení aktivity

Výstup aktivity: V rámci této aktivity vznikne 5 nových specifických kurzů z oblasti projektového řízení, vytvořených na základě metodiky Project Cycle Management. Témata jsou finance v projektu, strukturování projektu, lidé v projektu, hodnocení a monitorování projektu, specifické pojmy projektů EU.Název aktivity: Vývoj a ověřovací provoz informačního systému dalšího vzdělávání pracovníků

Popis aktivity: Poptávka po vzdělávacích aktivitách je trvalá, ale bohužel informace o možnostech nejsou nikde koncentrované. Může se tedy stát, že než zájemce zjistí, že je možné se aktivity zúčastnit, tak už je bohužel po termínu.

Výstup aktivity: Cílem je vytvořit informační systém, jehož prostřednictvím budou všem zaměstnancům přiblížené informace o možnostech dalšího sebevzdělávání. Výstupy umožní snadnější administrativu jak absolvovaných kurzů, tak zájmu o další vzdělávání. Informace bude možno využívat taktéž návaznými informačními systémy pro podporu výuky a vzdělávání, případně v plánech osobního růstu pracovníků.
 

© 2009-2012, RCCV, VŠB-TUO, Ostravská univerzita

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY