Klíčové aktivity


01 Vytvořena metodika a výukové materiály "Digitální portfolio"
02 Vytvořeny výukové materiály "Práce s informačními zdroji"
03 Školení a vytváření digitálního portfolia
04 Proškolení další uživateléNázev aktivity: Vytvořena metodika a výukové materiály "Digitální portfolio"

Popis aktivity: S rozvojem informačních a komunikačních technologií, Internetu a formami komunikace účastníků přes Internet se otevírají možnosti pro sdílení virtuálního prostoru a informací mezi vědeckovýzkumnými pracovníky, kteří řeší společné projekty, jsou členy různých profesních sdružení a jsou činni v rámci různých odborných sítí. Tyto technologie umožní virtuálně propojit pracovníky z různých univerzit, různých zemí, různých odborností podle aktuálního okruhu zájmu.

V rámci této aktivity budou realizovány tyto činnosti (kdy):
- Tvorba metodiky výuky digitálního portfolia, oponentura. (VII-XII/09)
- Základní školení odborných pracovníků pro tvorbu multimediálních výukových opor - Adobe Captivate, LMS, distanční výukové opory. (VIII/09)
- Tvorba výukových opor modulárního kurzu, kritické čtení, oponentura. (VII-XII/09)
- Doplnění distančních prvků a převod opor do LMS. (XI-XII/09)
- Vyhodnocení aktivity. (I/10)

Výstup aktivity: V rámci této aktivity vznikne 6 nových modulů z oblasti tvorby a užívání digitálního portfolia. Témata jsou:
1. Seznámení s Web 2.0 prostředím, co je to link, tag apod.
2. Vytvoření vlastního účtu (Netvibes, Google) a nastavení webového rozhraní pro sledování RSS odkazů, vytvoření webové úschovny dat.
3. Práce s fotografiemi. Digitalizace, editace, vytváření prezentací (Movie Maker).
4. Založení blogu, publikování a úprava příspěvků, vytváření komponovaných článků.
5. Vytváření a sdílení souborů prostřednictvím Internetu.
6. Nastavení míry soukromí pro ochranu dat, vytváření uzavřených on-line pracovních skupin, publikace výsledků práce.Název aktivity: Vytvořeny výukové materiály "Práce s informačními zdroji"

Popis aktivity: Pracovníci cílových skupin potřebují znalosti a dovednosti, které usnadní efektivní nalézání, vyhodnocení a využívání informací. Současně s tím si musí být vědomi nutnosti respektování autorství a etického zacházení s informacemi. Cílem aktivity je zvýšení informační gramotnosti pro efektivní komunikaci vědeckých informací.

Aktivita slouží k vytvoření, příp. úpravě a aktualizaci již existujících materiálů věnovaných práci s odbornými informacemi. V rámci této aktivity budou realizovány tyto činnosti (kdy):
- Tvorba výukových opor modulárního kurzu, kritické čtení, oponentura. (VII-X/09)
- Převod opor do LMS. (XI-XII/09)
- Vyhodnocení aktivity. (I/10)

Výstup aktivity: V rámci této aktivity vzniknou 4 moduly z oblasti práce s odbornými informacemi, jak tradičními (tištěnými), tak elektronickými. Témata jsou:
1. Obecné základy práce s informacemi (třídění informačních zdrojů a služeb, vydavatelská úprava dokumentů, identifikátory, popis dokumentů, základní typy dokumentů a jejich zdroje).
2. Nástroje pro účinné vyhledávání informací (formulace dotazu, lokalizace informačních zdrojů podle konkrétní informační potřeby, rešeršní strategie, booleovské operátory, základní typy vyhledávacích rozhraní, práce s dostupnými databázemi obecně, citační databáze Web of Science jako příklad kvalitního informačního zdroje, volně přístupné zdroje pro práci s odbornými informacemi aj.).
3. Bibliografické citace a etické zacházení s informacemi (vytváření bibliografických citací různých typů dokumentů, příklady podle celosvětově uznávaných stylových předpisů, metody citování, uvádění citací a odkazů v textech a vytváření soupisů bibliografických citací, využití dostupných nástrojů pro vytváření osobní bibliografické databáze, možnosti sběru informací z různých zdrojů, seznámení se základními bibliografickými formáty).
4. Moderní metody uchovávání a šíření výsledků výzkumu a vývoje (problematika otevřeného přístupu k publikacím, významné iniciativy, možnosti autoarchivace publikační činnosti, otevřené repozitáře, problematika autorských práv - licence Creative Commons aj., praktické ukázky práce se systémem DSpace - open source pro budování otevřených repozitářů).Název aktivity: Školení a vytváření digitálního portfolia

Popis aktivity: Výukové materiály a metodika vytvořené v rámci předchozí aktivity budou ověřeny při výuce pilotní skupiny účastníků. Po absolvování všech kurzů se stanou lektory digitálního portfolia. Díky této motivaci budou poskytovat cennou zpětnou vazbu odborným pracovníkům, kteří budou vyučovat. Po absolvování kurzů budou aktivně využívat nabyté znalosti a šířit tyto informace dále v rámci pracovních týmů, skupin a sítí. Z takto oslovených lidí se budou rekrutovat další zájemci o proškolení.

V rámci této aktivity budou realizovány tyto činnosti (kdy):
- Realizace kurzů pro pilotní skupinu tvůrců a uživatelů digitálního portfolia.(I/10-III/10)
- Tvorba vlastního digitálního portfolia účastníky pilotní skupiny.(IV/10-VI/10)
- Supervize lektorů při tvorbě portfolia účastníků pilotní skupiny.(IV/10-VI/10)
- Sdílení a propagování digitálního portfolia dalším účastníkům.(IV/10-VI/11)
- Závěrečné vyhodnocení aktivity.(VII/11)

Výstup aktivity: Pilotně bude proškoleno 10 účastníků, s nimiž bude uzavřena lektorská smlouva. Po absolvování všech modulů získají certifikát lektora digitálního portfolia.Název aktivity: Proškolení další uživatelé

Popis aktivity: Proto, aby se využívání digitálního portfolia rozšířilo mezi členy pracovních a projektových týmů a odborných sítí, budou v pilotním kurzu proškolení lektoři vyučovat další zájemce z řad cílových skupin o kurz.

V rámci této aktivity budou realizovány tyto činnosti (kdy):
- Úpravy a doplnění výukových materiálů. (V/10-VI/10)
- Kurzy pro další účastníky. (VII/10-VI/11)
- Závěrečné vyhodnocení aktivity. (VII/11)

Výstup aktivity: Kromě pilotního běhu bude realizováno 10 dalších běhů. V každém proběhne všech 6 kurzů oblasti "Digitální portfolio"s postupným termínem zahájení a ukončení tak, aby se zájemci mohli zúčastnit více kurzů. Zároveň proběhne 10 běhů kurzů "Práce s informačními zdroji".
 

© 2009-2011, RCCV, VŠB-TUO, Svatojánská kolej

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY