Klíčové aktivity


01 Tvorba a výroba e-learningového kurzu "E-learningový kurz e-learningu"
02 Realizace čtyř běhů výukového kurzu "E-learningový kurz e-learningu"Název aktivity: Tvorba a výroba e-learningového kurzu "E-learningový kurz e-learningu"

Popis aktivity: Pod vedením manažera projektu bude vypracován harmonogram prací na tvorbě kurzu.

Bude sestaven autorský a technický tým, se kterými VŠB-TUO uzavře pracovní smlouvy.

Budou autorsky vypracovány výukové materiály tří modulů kurzu. Připravovaný kurz, jeho moduly 1 a 2, budou vycházet ze stávajícího kurzu "E-Leaningový kurz e-learningu" určeného pro vysokoškolskou výuku. Materiály budou přepracovány podle metodik a potřeb středoškolského vzdělávání. Zcela nově, bude vypracován třetí modul zabývající se prací v LMS Moodle. Bude také sepsána příručka "Průvodce studiem" pro studující kurzu. Tyto studijní materiály projdou vnějším hodnocením kritickými čtenáři (2 pracovníci středních škol). Budou vypracovány dva oponentské posudky.

Po úpravách budou materiály vloženy do LMS a budou vyrobeny tištěné materiály určené kurzistům. Tím bude kurz připraven k nasazení do výuky.

Tato fáze projektu proběhne v období listopad, prosinec 2009 a leden až srpen 2010.

Po každém běhu vzdělávacího kurzu, bude na základě výsledků hodnocení frekventanty a tutory kurz autorsky upravován a úpravy budou technicky zapracovány do materiálů kurzu. To se bude realizovat v měsících leden, únor, srpen, září, říjen 2011.

V období duben, květen 2012 bude kurz vypracován do finální podoby.

Z celkových nákladů projektu budou na tuto aktivitu vyčleněny osobní náklady na autorské honoráře tří autorů, na technickou práci dvou techniků (příprava obrázků, animací, vložení do LMS, výroba informačního materiálu a tištěné části studijních materiálů). Dále zde budou vynaloženy osobní náklady pro dva kritické čtenáře. Z ostatních nákladů budou zakoupeny tři autorské licence iTutor a materiál na výrobu 100 ks tištěné části studijních materiálů kurzu a na výrobu 100 ks příručky. Budou zakoupeny 3 USB disky pro autory.

Výstup aktivity: V rámci této aktivity vznikne vzdělávací kurz o metodách a metodice e-learningu. Význačnou částí kurzu bude jeho instruktážní část, ve které se absolvent detailně seznámí s možnostmi a způsobem práce se software typu LMS. V druhém modulu tohoto kurzu, bude studující instruován o práci v LMS iTutor, kde budou probrány možnosti práce s jednotlivými moduly LMS. LMS iTutor obsahuje prakticky všechny možnosti obvyklé i u jiných LMS. Ve třetím modulu bude studující procvičen v práci s LMS Moodle.

Autoři kurzu budou vycházet z kurzu "E-learningový kurz e-learningu", který vznikl na půdě VŠB-TUO pro potřeby vzdělávání pedagogů univerzity v e-learningu. Kurz byl zaměřen na vysokoškolský způsob výuky a instruktážní část byla úzce zaměřena na LMS iTutor.

Kurz, který vznikne v rámci tohoto projektu se bude podstatně lišit od výše zmíněného. Část o metodách a metodice e-learningu (modul 1) bude přepracována z pohledu potřeb a metodiky počátečního vzdělávání. Modul 2 nebude již zaměřen pouze na LMS iTutor, ale na příkladu tohoto LMS budou ukázány obecné principy práce s LMS jako takovým. Osoba, která projde tímto modulem se bez problémů zaškolí do práce s jiným LMS. Nově vytvořený třetí modul bude věnován zaškolení do software LMS Moodle, které se v různých verzích začíná používat ve školství.

Významným inovativním prvkem je i to, že účastník kurzu nebude vzděláván, jak je dosud zvykem, presenčním způsobem, ale distančním - e-learningovým. Nejenom, že si sám na sobě vyzkouší e-learning, bude si moci samostatně organizovat svůj studijní čas, bude moci studovat odkudkoli.

O účincích kurzu bude vypovídat hodnocení kurzu provedené v závěru projektu třemi funkcionáři škol, jejichž pedagogové kurz absolvovali.Název aktivity: Realizace čtyř běhů výukového kurzu "E-learningový kurz e-learningu"

Popis aktivity: Průběh běhů kurzu bude řízen manažerem projektu.

Vytvoří se informační materiál o cílech, náplni kurzu a kompetencích, které účastník získá. Materiál v elektronické i listinné podobě bude zaslán na všechny střední školy kraje. Manažer bude osobně propagovat kurz na vybraných školách. (III.,IV.2010)

Nyní budou osloveni zájemci o kurz. (V.,VI.2010)

Bude sestaven tým tutorů. Nastoupí fáze realizace běhů kurzů, nejdříve pilotního. Manažer vybere 20 účastníků, vyhlásí termín konání kurzu a seznámí s ním účastníky kurzu.

Bude připraveno technické zabezpečení pilotního běhu včetně harmonogramu, který bude zaslán účastníkům. Bude provedena instruktáž tutorů. (VI.-VIII.2010)

Proběhne pilotní běh kurzu v období IX. až XII. 2010. Na jeho závěr vypracují účastníci dva dotazníky. První z nich se bude týkat vlastního průběhu kurzu, druhý zhodnotí studijní materiály. Budou zveřejněny termíny konání dalších běhů kurzů a získaní zájemci budou manažerem do nich zařazeni. 1 běh III.-VI. 2011, 2 běh IX.-XII. 2011, 3 běh I.-IV. 2012.

V rámci každého běhu kurzu budou uskutečněna 4 presenční setkání účastníků běhů s tutory na VŠB-TUO. Hodnocení kurzu proběhne ve dvou rovinách. První bude hodnocení průběhu každého běhu kurzu jeho účastníky. Druhou rovinou bude hodnocení dopadu kurzu vzhledem k jeho záměrům - vypracují 3 vnější hodnotitelé z řad vedení středních škol.

Z celkových nákladů projektu budou vyčleněny osobní náklady na práci 3 tutorů, na technickou práci 1 technika (údržba systému) a administrativní sílu (administrace všech běhů). Budou hrazeny osobní náklady pro 3 hodnotitele dopadu kurzu.

Bude zakoupeno 100 studentských licencí iTutor a v rámci služeb výroba 2000 ks informačního materiálu. Bude provedena podpora účastníků kurzů na presenčních setkáních (jízdné a občerstvení). Budou hrazeny tuzemské cestovní náhrady (cestovné a stravné) manažera v rámci propagace kurzu.

Výstup aktivity: V rámci této aktivity bude proškoleno 80 členů cílové skupiny v metodách a metodice e-learningu. Frekventanti kurzu se prakticky seznámí s možnostmi, které poskytuje e-learning, vyrobí si vlastní e-learningové studijní materiály pod vedením zkušených tutorů.

Dosavadní zkušenosti jsou takové, že řada pedagogů počátečního vzdělávání již vytváří výukové materiály pro své předměty, kterým lze přiřadit prvky e-learningu. Nicméně tato práce je většinou formou pokusu a omylu. Není ve všeobecném povědomí, že e-learning je specifická forma vzdělávání, celý systém, se svými zákonitostmi, pravidly a metodikami.

Absolvováním kurzu si pedagog uvědomí "co to je e-learning", naučí se tvořit vlastní specifické výukové a zpětnovazební materiály, naučí se kvalifikovaně využívat všech předností e-learningu, vyvaruje se zbytečných chyb.

Posuv ve znalostech cílové skupiny posoudí tři hodnotitelé z řad funkcionářů škol, jejichž pedagogové absolvují některý z běhů kurzu. Osobní přínos z absolvovaného kurzu si frekventanti zhodnotí sami vypracováním dotazníků na závěr kurzu. Všechny dotazníky pak budou zpracovány a závěry z nich plynoucí budou součástí závěrečné zprávy projektu.

 

© 2009-2012, RCCV, VŠB-TUO