Metody sociální práce 1.B -Mickertsová
(MSP1BMc )

Kurz si klade za úkol seznámit studenty s historiií sociální práce, s pojmoslovím oboru sociální práce, osobnostmi a vývojem školství. Dále s etikou a metodami práce s klienty a v neposlední řade se způsoby komunikace - verbální, neverbální a činem. V poslední části kurzu si přiblížíme individuání práci případovou.


© 2009-2015 VSB-TU Ostrava
logolink