Cíle projektu


Hlavním cílem projektu je zvýšit zájem žáků středních škol o studium technických oborů. Důvodem a dlouhodobým záměrem, ke kterému má projekt přispět, je zvýšení počtu studentů a absolventů technických oborů VŠB-TUO, což v konečném efektu může napomoci uspokojit požadavky trhu práce na technicky vzdělané absolventy VŠ.

Další cíle projektu jsou:
- zvýšit zájem veřejnosti a komerčních podniků jako budoucích zaměstnavatelů o motivaci středoškoláků ke studiu technických oborů a akce pořádané v tomto duchu pro žáky středních škol,
- dlouhodobá spolupráce středních a vysokých škol, vytváření partnerství,
- přispět k aktualizaci studijních materiálů a případně doplnění středoškolských studijních osnov o problematiku obnovitelných a alternativních zdrojů energie (dále jen OAZE) a održitelného rozvoje (dále jen UR)
- přispět k rozvoji znalostí, schopností a dovedností žáků ve vazbě na OAZE a UR,
- prohloubit komunikaci učitel-žák.

Realizace projektu umožní připravit výstupy a provést dostatečnou publicitu aktivitám projektu tak, aby vešel ve známost široké veřejnosti (rodiče, žáci, zaměstnavatelé, veřejnost) a byl tak zvýšen zájem o studium technických oborů, pořádání soutěží, exkurzí a dalších motivaních aktivit pro žáky i po skončení projektu bez rozsáhlé finanční dotace. Hlavním monitorovacím ukazatelem projektu bude počet žáků a učitelů středních škol, kteří budou jakýmkoliv způsobem podpořeni aktivitami projektu:
- účastníci Dnů otevřených dveří a prezentací,
- účastníci vzdělávacích aktivit,
- zapojení do letní prázdninové školy,
- zapojení do soutěží,
- účastnící se výroční konference

V rámci projektu vznikne řada výstupů, z nichž mnohé budou využívány i po skončení projektu: vzdělávací a prezentační CD k samostudiu s výukovými materiály využitelné při středoškolském studiu; webový portál včetně dílčích portálů k jednotlivým soutěžím; exkurze v podnicích; výroční konference s prezentací výsledných prací žáků.

 

© 2009-2012, VŠB-TUO, Institut environmentálního inženýrství