Cílová skupina


Projekt je zaměřen na dvě cílové skupiny:
- žáky středních škol,
- pracovníky škol (učitele středních škol).

Majoritní cílovou skupinou projektu jsou žáci středních škol, jež chce projekt oslovit proto, aby je motivoval ke studiu technických oborů (matematika, fyzika, chemie, biologie, ap.) - formou hry, exkurzí v podnicích, konzultací a seminářů, kvízů a testů, laboratorních a terénních prací, využívání ICT a soutěží - k tomu, aby sami či ve skupinách vytvořili funkční výstup (námět na ochranu životního prostředí, mapový podklad, robot, stroj poháněný alternativním či obnovitelným zdrojem energie ap.).

Studium technických oborů není v součastné době mezi žáky atraktivní, a projekt si klade za cíl jim ukázat uplatnění studia technických oborů v praxi a možnost zvládnutí celé řady technických dovedností a následné uplatnění jejich vlastní tvořivosti. Všemi aktivitami bude prolínat problematika udržitelného rozvoje.

Učitelé středních škol jsou minoritní cílovou skupinou projektu. Pro učitele budou připraveny výukové texty, které budou zpřístupněny formou e-learningu a učitelé je tak mohou využívat ve vlastní výuce. Rovněž mohou využít konzultací a zúčastnit se se studenty všech aktivit, aby došlo k těsnějším vazbám mezi střední a vysokou školou, těsnějším vazbám mezi učiteli a žáky.

V MSK je registrováno celkem 155 středních škol (zdroj: www.infoabsolvent.cz). Všechny tyto školy budou písemně osloveny s nabídkou spolupráce při realizaci projektu s tím, že předpokládáme rozhodující zájem z gymnázií, průmyslových škol a technických lyceí.

 

© 2009-2012, VŠB-TUO, Institut environmentálního inženýrství