Úvod

Vítejte na stránkách soutěže, která byla vyhlášena za podpory projektu s názvem „Motivace studentů ke studiu technických oborů (MOST-TECH), který je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR.

Projekt je podporován Evropskou unií, Evropskými sociálními fondy, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Moravskoslezským krajem a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava.

Soutěž je vyhlášena za účelem přiblížit a zvýšit zájem studentů středních škol o studium technických oborů na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, zejména oboru „Technologie a hospodaření s vodou“ na Hornicko-geologické fakultě.

V rámci soutěže bude studentům středních škol přiblížena problematika technologie a hospodaření s vodou jak po teoretické (odborné přednášky, semináře), tak praktické stránce (exkurze), a tím jim usnadnit rozhodování při výběru vhodného oboru v rámci studia na vysoké škole.

Jak, se přihlásit do soutěže?

  1. Sestavení řešitelského týmu, který bude složen z min. 3 studentů, pedagoga, popřípadě odborníka z praxe.
  2. Vyplnění registračního formuláře, který je přístupný na: http://rccv.vsb.cz/mostech/voda/prihlaska.php
  3. Zaslání vytištěného (popř. naskenovaného) registračního formuláře potvrzeného vedením školy.

partneři soutěže

obalka obalka obalka

obalka obalka